2016

Generalforsamling 2016

MØDEREFERAT

Mødedato og tid:  Onsdag den 27. april 2016 kl.19.30.
Emne: Ordinær Generalforsamling i Motions- og Bokseklubben Holstebro

Dagsorden:

  1. Velkomst.
  2. Valg af dirigent.
  3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
  4. Regnskab ved kasseren.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne skriftlige forslag.
  7. Valg.
  8. Eventuelt.

Ad 1 – Velkomst.

Per byder velkommen til den ordinære generalforsamling i Bokse- og Motionsklubben Holstebro.

Ad 2 – Valg af dirigent.

Vivi Randrup vælges som dirigent.
Indkaldelse til generalforsamlingen blev annonceret på Facebook og på hjemmesiden den 15.03.2016, lige efter bogen.

Ad 3 – Bestyrelsens beretning v/ formanden

Fodboldspillere fra Naur-Sir har været til træning i starten af deres træningssæson. De var meget glade for træningen, specielt afspændingsøvelserne blev modtaget meget positivt.

I efteråret startede et hold for overvægtige uden den store tilslutning, som måske skyldes annonceringen. Træningen skal ikke slås op som meget fysisk hårdt, da dette vil afholde nogle fra at deltage.

Der har i vintersæsonen været afholdt træning lørdag formiddag. Denne sæson har der ikke så god en tilslutning som tidligere, hvilket måske skyldes tidspunktet for træningen.

Klubben har haft besøg af elever fra Staby Efterskole til en omgang rigtig boksning. Det var en stor succes, og eleverne havde haft en rigtig sjov træning. I den forbindelse oplyste Per, at der et særdeles godt samarbejde med gymnasiet i forhold til at låne træningslokalet til arrangementer uden for klubbens almindelige træningstider.

Klubben har indkøbt nye håndvægte og bolde, som fint kan benyttes i træningen sammen med elastikkerne.

Klubben har lånt en såkaldt ”hund”, en skumgummipølle, som er et træningsredskab, der anvendes m.h.p. at holde lænden i gulvet ved nogle øvelser. Det undersøges, om klubben kan låne nogle flere.

Per vil gerne have mere fokus på bækkenbundstræning, som er en øvelse, som bl.a. er medvirkende til en bedre kropsholdning og modvirker incontinens. Han vil undersøge, om DGI kan tilrettelægge mere efteruddannelse i forhold til bækkenbundstræning.

Bestyrelsen vil gerne gøre både hjemmeside og Facebook mere aktiv og modtager gerne input fra klubbens medlemmer.

Grundet meget lidt tilslutning på hold 2 specielt om torsdagen drøftes på generalforsamlingen, hvorvidt holdet skal nedlægges frem til sommerferien. Man bliver dog enige om at fastholde hold 2 både mandag og torsdag. Træningstiderne tages op til vurdering ved træningsstart efter sommerferien.

Det besluttes, at lørdagstræningen afvikles i tidsrummet kl. 09.00 – 10.30 vinteren 2016/2017.

Dan modtog den årlige præmie for at være den i klubben, der har deltaget i træningen flest gange i det forgangne år.

Ad 4 – Regnskabet v/ kassereren

Connie gennemgik regnskabet. Klubben havde et overskud på 4.526,20 kr. Klubbens formue udgør i alt 148.646,48 kr. Bestyrelsen har overført penge på en bedre rentegivende konto. Regnskabet blev godkendt.

Ad 5 – Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet på 450 kr. hvert halve år forsætter.

Ad 6 – Indkomne skriftlige forslag.

Ingen.

Ad 7 – Valg:

A. Kasserer: Connie Carstens modtager genvalg.
Connie blev genvalgt.

B. Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Skovsgård, Anja Larsen modtager genvalg.
Thomas og Anja blev genvalgt.

C. Bestyrelsessuppleant
Dan blev valgt.

D. Bilagskontrollant: Mette modtager genvalg.
Mette blev genvalgt.

E. Bilagskontrollantsuppleant: Lars, Michael modtager genvalg.
Lars og Michael blev genvalgt.

Ad 7 – Eventuelt

Bestyrelsen undersøger, om klubben kan indkøbe et større parti hvide bomuldshandsker til salg til klubbens medlemmer.

Anja Larsen
Referent