2019

Generalforsamling 2019

MØDEREFERAT

Mødedato og tid:  Onsdag den 27. marts 2019 kl.19.15
Emne: Ordinær Generalforsamling i Motions- og Bokseklubben Holstebro

Dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning v/ formanden.
 4. Aflæggelse af regnskab v/  kasserer.
 5. Fortsættelse af kontingent.
 6. Indkommende skriftlige forslag.
 7. Valg:
  – Formand (Per modtager genvalg)
  – Bestyrelsesmedlemmer (Vivi modtager genvalg)
  – 2 bestyrelsessuppleanter
  – 2 bilagskontrollantsupplenanter

 Ad 1 – Velkomst:

Per byder velkommen til den ordinære generalforsamling i Motions- og bokseklubben.

Ad 2 – Valg af dirigent:

Michael vælges som dirigent.

Generalforsamlingen er indvarslet inden for reglerne. Informationen har fremgået i salen, og der har været informeret om generalforsamlingen på hjemmesiden fra den 15. februar og på Facebook fra den 20. februar 2019.

Ad 3 – Aflæggelse af bestyrelsens beretning:

Det har været et stille år. Klubbens medlemstal er faldet en smule det forgangne år. Der er plads til flere medlemmer. I forbindelse med Pers 60-årige jubilæum som bokser, vil han forsøge at få TV Midtvest til at lave et indslag om klubben, og som kan være med til at øge kendskabet om klubben.

 • Per har gennemført gæstetræning af gymnasieelever.
 • Pers 75 års fødselsdag blev markeret i klubben den 21. marts 2018 med smørrebrød og kagemand.
 • Der blev afholdt sommerfest den 1. juni 2018 med rigtig god tilslutning.
 • Sommerafslutning blev markeret med hjemmelavede burgere den 21. juni 2018 – tak til Pågen -Jan og Berit.
 • Juleafslutningen blev markeret med gløgg og æbleskiver den 19. december 2018.
 • Lørdagstræningen startede den 27. oktober 2018 og slutter 30. marts 2019.
 • Klubbens medlemmer roses for deres engagement under træningen. Per opfordrer dog til mindre snak under træningen, som både er til gavn for deltagere og trænere.
 • Per er meget glad for at være træner i klubben og udtrykte sin taknemmelighed til medlemmerne for deres omsorg og støtte i forbindelse med sit sygdomsforløb.

Ad 4 – Aflæggelse af regnskab v/ kasserer.

Connie Carstens gennemgik regnskabet. Regnskabet viser, at der er et underskud på 2.514,76 kr. Klubben venter dog på refusion af faktura fra Sportigan, som vil medføre, at der bliver et mindre overskud. Formuen pr. 12.12.2018 udgør i alt 99.779,91 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5 – Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet på 450 kr. pr. halve år fastholdes.

Ad 6 – Indkomne skriftlige forslag. 

Intet.

Ad 7 – Valg:

Formand (Per Pedersen modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlemmer (Vivi Randrup Kristensen modtager genvalg)
2 bestyrelsessuppleanter
2 bilagskontrollantsuppleanter

Formand: Per Pedersen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer: Vivi Randrup Kristensen blev genvalgt.
2 bestyrelsessuppleanter: Lissy Bach og Dan Olsen blev valgt.
2 bilagskontrollantsuppleanter:  Lene Frøjk og Torben Aasberg blev valgt.

Ad 8 – Eventuelt, herunder drøftelse af træningstider og træningsmetoder i klubben.

Bestyrelsen vil gerne have input fra klubbens medlemmer til træningstider og træningsmetoder i klubben.

Der er en udfordring i og med der er meget få, der træner på hold 2, specielt om torsdagen. I denne sæson har der ligeledes været et meget varierende antal deltagere på lørdagsholdet. Der er både fordele og ulemper ved få deltagere på et hold. Der er eks. rigtig god tid til, at træneren kan holde øje med og rette på den enkeltes bokseteknik. Modsat opfatter nogle, at noget af ”poweren” går af, når der er få deltagere. Hvis hold 2 om torsdagen nedlægges, og træningstidspunktet eks. rykkes til kl. 18.30, vil det for nogle deltageres vedkommende betyde, at de ikke har mulighed for at træne om torsdagen. Der bliver givet udtryk for, at det er dejligt, at der er mulighed for at træne lørdag formiddag i vintersæsonen, selv om der er få deltagere. For at undgå, at træneren står med ganske få deltagere lørdag formiddag foreslås det, at man skal tilmelde sig til holdet via Facebook, og træningen kun vil ske ved et bestemt antal deltagere.

Et forslag om et afbræk i træningen for at øve træningsteknikker og –positioner blev også drøftet. Et flertal foretrækker at blive rettet undervejs i træningen, da dette giver den største træningsintensitet.

Der gives udtryk for stor ros til de to trænere. Det er dejligt med to forskellige trænere, som er med til at give stor variation i, hvordan der trænes fra gang til gang.

Bestyrelsen takkede for de forskellige input, som der vil blive arbejdet videre med.

Klubfest efterlyses. Planlægges til afholdelse efter sommerferien i 2019.

Vingave blev udleveret til Per og Thomas som tak for træningen i 2018.